Правила користування

Правила є Договором публічної оферти про надання благодійної допомоги при користуванні сайтом https://chunytskyi.org.ua/

У випадку акцептування (прийняття) Вами офіційної публічної пропозиції (оферти) вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеного Договору публічної оферти в повному обсязі і безумовно приймаєте його (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Договором публічної оферти і Вам зрозумілі всі його положення.

Договір публічної оферти містить пропозицію Благодійної організації «Благодійний фонд «Чуницького Олексія» згідно нижченаведених умов:

Визначення термінів

Інтернет сайт – це сайт, який розташований за адресою: https://chunytskyi.org.ua/, який використовується Благодійною організацією «Благодійний фонд «Чуницького Олексія» з метою здійснення благодійної діяльності.

Фонд – Благодійна організація «Благодійний фонд «Чуницького Олексія» зареєстрований відповідно до законодавства України як неприбуткова організація і знаходиться за адресою: 08141, Київська обл., Бучанський район, с. Святопетрівське, бульв. Тараса Шевченка, 8, кв.27, ідентифікаційний код юридичної особи: 44872346, засновниками фонду є фізичні особи Чуницький Олексій Андрійович та Чуницька Владислава Романівна.
Метою фонду не є одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.

Оферта – Договір публічної оферти з пропозицією Фонду, що розміщена на сайті https://chunytskyi.org.ua/ про умови надання благодійної допомоги, про правила користування сайтом, інше. Оферта спрямована на невизначене коло осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти із вміщеними в ній умовами та правилами, шляхом вчинення дій, спрямованих на користування сайтом https://chunytskyi.org.ua/, реєстрацію, здійснення грошового переказу благодійної допомоги на рахунок Фонду, інші фактичні дії особи на сайті https://chunytskyi.org.ua/

Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для наступного використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом, благодійними програмами та рішеннями органу управління Фонду відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності та акцептувала цю Оферту.

Правила – правила сайту, які встановлюють принципи і умови роботи сайту та його використання, права і обов’язки користувачів, а також права та обов’язки Фонду та інших осіб.

Користувач – фізична або юридична особа, а також організація, яка не є юридичною особою, але в будь-який спосіб, визначений та/або не визначений Офертою, користується сайтом https://chunytskyi.org.ua/

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від Фонду для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Бенефіціарами можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених вищевказаним законом.

Пожертвування – сума благодійної допомоги, яка складає пожертву в розумінні положень Цивільного кодексу, яку Благодійник надає Фонду для здійснення благодійної діяльності.

Збір – акція, яку Фонд оголошує на Сайті https://chunytskyi.org.ua/, яка полягає в зборі коштів для досягнення певної мети, або на статутні цілі Фонду в широкому сенсі.

Загальні положення

Сайт Фонду є власністю засновника Благодійної організації «Благодійний фонд «Чуницького Олексія» Чуницького Олексія Андрійовича та використовується Фондом для здійснення благодійної діяльності.

Фонд надає електронну адресу: chunytskyifound@gmail.com – яка призначена для зв’язку, направлення питань, пропозицій, зауваження та важливої інформації.

Кожна особа (користувач, благодійник, бенефіціар) зобов’язана ознайомитися з Офертою та погодитися з їх змістом перед використанням сайту https://chunytskyi.org.ua/

Незалежно від фактичного ознайомлення з викладеним текстом, якщо Ви:

– здійснюєте перерахування благодійної допомоги на сайті https://chunytskyi.org.ua/;

– звертаєтесь з проханням (заявою) про надання благодійної допомоги;

– заповнюєте будь-які форми, реєструєтесь, користуєтесь інформацією та матеріалами з сайту https://chunytskyi.org.ua/ тощо, то Ви в будь-якому випадку вважаєтеся ознайомленим з текстом даної Оферти і беззастережно акцептували її – прийняли її умови.

Акцепт Благодійника

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу Фонду chunytskyifound@gmail.com

Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору публічної оферти, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір публічної оферти є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документу не тягне за собою недійсність цього Договору.

Права та обов’язки Фонду

Фонд має право:

– отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до умов Оферти та своєї статутної діяльності; самостійно визначають сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної допомоги та змінювати за потреби, в рамках здійснення благодійної діяльності, передбаченої в Статуті, благодійних програмах або рішеннях органів управління Фонду;

– використовувати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

– Фонд має право включати в звітність інформацію про особу благодійників або бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, які акцептом Оферти дають на це свою згоду, якщо інше не визначено законом.

Фонд зобов’язаний:

– не рідше одного разу на рік оприлюднювати шляхом публікації на веб-сайті https://chunytskyi.org.ua/ звіту про здійснення благодійної діяльності та про напрямки використання благодійної допомоги, згідно вимог законодавства;

– використовувати благодійну допомогу винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, благодійними програмами, рішеннями органів управління Фонду;

– нести відповідальність за порушення умов цієї Оферти у відповідності до норм законодавства України.

Права Благодійника

Благодійник має право:

– здійснювати контроль за використанням Фондом Благодійної допомоги за цільовим призначенням шляхом ознайомлення із оприлюдненим звітом Фонду;

– інші права, передбачені законодавством України.

Благодійник зобов‘язаний:

– користуватися веб-сайтом https://chunytskyi.org.ua/ з дотриманням умов Оферти, правил користування сайтом та діючого законодавства України;

– самостійно нести всі ризики і відповідальність за не ознайомлення з текстом умов та правил сайту, Оферти.

Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів благодійної допомоги здійснюється на території всього світу. Діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на території України.

Терміни

Публічний збір коштів триває до моменту його припинення згідно рішення Фонду, про що Благодійники будуть повідомлені шляхом розміщення відповідної інформації на сайті

https://chunytskyi.org.ua/

Порядок використання Благодійної допомоги

Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених Статутом Фонду, благодійними програмами та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Отримана Фондом благодійна допомога не підлягає поверненню за винятком ситуацій, передбачених законодавством.

Фонд несе відповідальність за порушення умов цієї Оферти та використання Благодійної допомоги всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавства.

Благодійник підтверджує повну і безумовну згоду (акцепт) з тим, що надаючи благодійну допомогу Благодійник має право здійснювати контроль за її використанням відповідно до мети, встановленої при перерахуванні, однак, якщо використання благодійної допомоги за призначенням виявилося неможливим або неефективним (наприклад, зникла необхідність у зборі благодійної допомоги; досягнення поставленої мети стало неможливим; були виявленні порушення з боку бенефіціарів; надмірної суми збору коштів на конкретного бенефіціара або проект, тощо), використання її за іншим призначенням повністю або частково Благодійник дозволяє Благодійній організації «Благодійний фонд «Чуницького Олексія», в тому числі на його статутні цілі.